Bližší vymezení činností

Příprava a provádění laboratorních vyšetření a jejich interpretace. Centrální řízení kontroly kvality v OKB.

Úsek příjmu biologického materiálu

Na tomto úseku je přijímán biologický materiál (vzorky krve, moče, mozkomíšního moku, atd.), který je dále zpracován a distribuován na jednotlivé úseky oddělení. Vzorky jsou transportovány z klinických oddělení převážně potrubní poštou, jsou zaevidovány do laboratorního systému a vkládány do automatické linky Aptio, jejíž součástí je např. archiv vzorků s kapacitou 15000 zkumavek. Úsek zajišťuje také příjem vzorků speciálních vyšetření, která se ve FNOL nevyšetřují, a zasílá je do externích laboratoří po celé ČR.

Vedoucí úseku: Mgr. Veronika Kučerová

Úsek urgentních analýz

Laboratoř se zaměřuje na analýzu parametrů požadovaných ve statimovém režimu, které nelze vyšetřit na plně automatické lince. Jedná se zejména o stanovení parametrů acidobazické rovnováhy, osmolality, amoniaku, presepsinu, volného hemoglobinu v plazmě, spektrofotometrie likvoru a základní vyšetření moče (chemie + sediment).
V rutinním režimu vyšetřujeme glykovaný hemoglobin a vybrané parametry ve stolici (FOB, zbytky). Laboratoř se rovněž podílí na diagnostice metabolických příčin urolitiázy (vyšetření oxalátů, citrátů).

Vedoucí úseku: RNDr. Markéta Plchová

Úsek automatických biochemických analyzátorů

Úsek automatických biochemických analyzátorů zajišťuje širokou paletu vyšetření zahrnující více než 100 různých metod v režimu rutina-statim-vitální indikace. Analýzy jsou prováděny na biochemických a imunochemických analyzátorech Atellica Solution s celkovou kapacitou více než 4000 testů za hodinu.

Vedoucí úseku: RNDr. Jitka Prošková

Úsek imunochemických metod

Úsek imunochemických metod zajišťuje širokou škálu vyšetření – stanovení tumorových markerů, kostních markerů, vyšetření v rámci prenatálního screeningu vrozených vývojových vad a stanovení rizika preeklampsie a dále vysoce specializovaná vyšetření v RIA a ELISA laboratoři.
Vedoucí úseku: RNDr. Jiří Lukeš

Úsek analýzy proteinů a speciálních analýz

Úsek provádí základní biochemická vyšetření pro obory hematoonkologické a neurologické.
Základem hematoonkologických vyšetření je elektroforéza a imunofixační elektroforéza pro stanovení monoklonálních imunoglobulinů a jejich komponent. Tato vyšetření doplňují imunoturbidimetrická stanovení na analyzátoru Optilite.
Neurologická vyšetření  mají těžiště v imunonefelometrickém stanovení specifických proteinů mozkomíšního moku a detekci oligoklonálních frakcí imunoglobulinu G technikou izoelektrické fokusace mozkomíšního moku.
Elektroforetické analyzátory jsou rovněž využívány pro stanovení izoenzymů alkalické fosfatázy a detekci variantních hemoglobinů.

Vedoucí úseku: RNDr. Pavel Lochman, Ph.D.

Úsek POCT

Odborná, technicko-provozní a administrativní supervize přístrojů v režimu Point-Of-Care-Testing (tj. laboratorních přístrojů u lůžka pacienta). Jedná se o síť více než 90 glukometrů, 10 analyzátorů pro vyšetření acidobazické rovnováhy, 3 přístrojů pro vyšetření CRP a analyzátoru pro stanovení kardiálních a zánětlivých markerů. Přístroje jsou umístěné na jednotkách intenzivní péče, na oddělení anesteziologie a resuscitace, novorozeneckém oddělení, oddělení urgentního příjmu aj.

Zajištění a dohled nad správnou preanalytickou, analytickou a postanalytickou fází těchto vyšetření, včetně zajištění kontroly kvality. Konzultace postupů a výsledků, evidence všech uživatelů a jejich osobní a e-learningová školení, dokumentace dle platných norem.

Vedoucí úseku: Mgr. Veronika Kučerová

Umístění centrální laboratoře

Zdravotníků 248/7, FNOL Olomouc (budova I)

Kontaktní osoba

Sekretariát OKB, Radka Klásková

Telefon

585 854 231

E-mail

biochemie@fnol.cz

Příjem rutinního biologického materiálu

nepřetržitě

Příjem statimového biologického materiálu

nepřetržitě

Bližší vymezení činností

V laboratoři DMP provádíme celoplošný laboratorní novorozenecký screening v oblast DMP a specializované vyšetření v této oblasti, zejména pro dětské pacienty. Včasná diagnóza DMP může umožnit úspěšné využití současných terapeutických postupů.

Dále se zde provádí monitorování hladin léků TDM (imunosupresiva, antihypertenziva, tyrosinkinázový inhibitory, antimykotika).

Umístění laboratoře Dětská klinika FNOL (budova Q3)
Kontaktní osoba RNDr. Eva Hlídková
Telefon 585 443 230
E-mail eva.hlidkova@fnol.cz
Příjem rutinního biologického materiálu Po-Pá 7.00 – 17:30, sobota 7:00 – 14:00
Příjem statimového biologického materiálu Po-Pá 7.00 – 17:30, sobota 7:00 – 14:00
Bližší vymezení činností

Provádí diagnostiku a dispenzarizaci pacientů s poruchami lipidového metabolismu (primární, sekundární dyslipidémie). Dále provádí diagnostiku a specifikou metafylaxi pacientů s recidivující urolitiázou. Poskytuje konzultační a konziliární činnost při hodnocení laboratorních výsledků. 
Součástí ambulance je odběrová místnost, která provádí odběry krve a úpravu sbíraných močí pro metabolickou ambulanci. Dále provádí odběry materiálu pro závodní lékaře a některé ambulantní lékaře.

Vedoucí úseku: MUDr. Libuše Balejová

Umístění ambulance FNOL Olomouc, v budově Centrální laboratoře OKB (budova I)
Lékařky ambulance MUDr. Libuše Balejová, MUDr. Lenka Štefaničková
Vedoucí lékařka ambulance MUDr. Libuše Balejová
Sestra ambulance Lenka Ignasová
Ordinační hodiny
  • Pondělí   8:00-10:00, 12:00-14:00
  • Úterý       8:00-10:00, 12:00-14:00
  • Středa     8:00-10:00 , 12:00-14:00
  • Čtvrtek    8:00-10:00, 12:00-14:00
  • Pátek        –
Způsob objednávání (na hodinu či interval) U ambulantní sestry, na hodinu
Telefon ambulance 585 444 214
E-mail ambulance Libuse.Balejova@fnol.czLenka.Stefanickova@fnol.cz